Kvalitetssystem

Våra kvalitetssystem

För att säkerställa kvaliteten på våra tjänster arbetar vi dels med systematiserad uppföljning, dels med utvärdering enligt DUS. På så vis kan vi vara säkra på behandlingsutfallet och veta att kunderna är nöjda med oss och vår insats. Verksamheten är också kvalitetssäkrad i enlighet med Svenska Vårds råd och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om systematiskt kvalitetsarbete.

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har sin utgångspunkt i fyra delar:

 • Metodsäkring
 • Kompetenssäkring
 • Uppföljning och utvärdering
 • Rutiner och system

Metodsäkring

 • Rutiner
 • Akter
 • FAS-behandling
 • Manualbaserade behandlingsprogram

Rutiner finns för alla delar av verksamheten. Fysisk dokumentation finns i pärmsystem på varje arbetsplats samt digitalt på vår server. Övergripande mål och metodbeskrivning, processbeskrivningar, strukturer, lagkrav och direktiv har sina rutiner. Här ingår exempelvis hur vi hanterar synpunkter och klagomål samt rutiner för Lex Sarah, Lex Maria och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Akter hanteras digitalt i Safe Doc. Här dokumenteras ungdomens individuella vård. Akten innehåller journaler, vård- och genomförandeplan, veckoplaneringar, utredningar, bedömningar, insatser, program och utvärderingar.

FAS-behandlingen bygger på att man tillsmammans med den unga personen utifrån en manualbaserad struktur skapar ett behandlingsprogram med mätbara mål och delmål. FAS-behandling har visat sig öka motivationen hos ungdomen genom förståelse och mätbarhet. Det är viktigt att veta vad behandlingen syftar till, vad den innehåller och vad som krävs för att vården ska upphöra.

Manualbaserade behandlingsprogram är grundredskapen för vår samtalsterapeutiska behandling. Programmen har kognitiv grund och empiriskt stöd.

Kompetenssäkring

Vi säkerställer de anställdas kunskapsnivå. Vårt system garanterar en rättighet för de anställda och en skyldighet för de verksamhetsanvariga att de anställdas rätta utbildningsnivå tillgodoses. Kurser i nödvändiga metoder ges varje år.

Rutiner för kompetenssäkring

 • Rutiner som fastslår krav på grundutbildningsnivå samt generell och individuell kompetensutvecklingsplan
 • Program för kurser och utbildningar
 • Handledningsstruktur (ärende och process) och hur handledning kopplas till utbildning (se Kompetensutveckling)

Uppföljning och utvärdering

 • Rutiner för kontinuerlig uppföljning
 • DUS, BBIC, ADAD
 • Personal
 • Intern kontroll

Rutiner för kontinuerlig uppföljning av behandlingsprocesser och personal liksom övriga rutiner finns samlade och beskrivna i Safe Doc, ett webbaserat journal- och dokumentionsprogram för uppföljning, utvärdering och dokumentation.

DUS är ett system för att regelbundet under, och efter avslutad behandling följa upp och utvärdera insatserna. DUS tar hänsyn till ungdomens, de anhörigas och uppdragsgivarens förväntningar samt upplevelsen av vården och dess nytta. Systemet är kompatibelt med BBIC och ADAD.

BBIC är en utbildning enligt nationell standard som all behandlingsansvarig och verksamhetsansvarig personal fått genomgå. Behandlingspersonal är internt utbildade i tre steg. Inom varje enhet sker fortlöpande uppföljning av hur man använder BBIC:s modell i praktiken. Uppföljningsintervjuer med socialtjänst och föräldrar efter avslutad behandling ger feedback på vårt utförda arbete. Dessa intervjuer ingår i DisNics utvärderingsmodell, DUS.

ADAD är ett intervjublock som ger överblick och möjliggör behandlingsplanering över nio livsområden. Det man först och främst mäter är den unga personens skattningar inom dessa områden. ADAD utförs vid inskrivning, utskrivning och som uppföljning efter 1-1½ år. Sida vid Sida är en av få verksamheter utanför SIS som är godkända för att både utbilda intervjuare och utbildare inom Svenska ADAD. Vi har ett utvecklat system för att kontinuerligt under behandling/insats följa upp och utvärdera insatsen. Sytemet kallas DUS (Disnics Uppföljnings- och utvärderingsSystem).

Rutiner och system

En viktig del i att kvalitetssäkra verksamheten är att rutiner och system finns ordentligt nedskrivna och efterlevs. Vi redovisar dem mer än gärna. Som vi brukar säga till våra nyanställda: För allt du kan råka ut för finns en manual.

Personal

Inom Sida vid sida har vi förstått vikten av att ha en stimulerande arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig betydelsefulla och upplever att deras arbete och arbetssituation är intressant och utvecklande. Vi lägger därför stor vikt vid att hålla regelbundna medarbetarsamtal där vi utvärderar medarbetarnas individuella situation och insats. Utgångspunkt för dessa samtal är företagets värdegrund samt upplevelsen av och möjligheten till Meningsfullhet, Stimulans, Utveckling, Påverkan, Trygghet och Glädje i det dagliga arbetet.

Intern kontroll

En internkontroll genomförs två gånger per år för att säkerställa kvaliteten. Internkontrollen bygger på en kombination av Socialstyrelsens riktlinjer för tillsyn samt interna kvalitetskrav.