Bästa tänkbara vård

Sida vid sida erbjuder öppenvård och olika former av boende. Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt och ambitionen är alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del erfarenhet och engagemang.

Hitta balansen

Grunden för allt vi gör är att vi ser och möter människan utifrån hennes eller hans behov. Där börjar vårt relationsskapande. Själva behandlingsupplägget vilar på social inlärningspsykologi och kognitivt beteendeterapeutiska modeller. Vi har utvecklat KBT till att ge en mer adekvat målfokusering, eliminerat aversiva inslag samt utvecklat en struktur för utredning och genomförande genom att integrera PBS, Positive Behavior Support. Här följer vi den internationella forskningen för att kunna erbjuda de allra senaste och mest effektiva metoderna för att utveckla ett funktionellt balanserat liv.

Viktiga relationer

Den goda behandlingsalliansen är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete. Behandlare och klient måste ha en trygg och tillitsfull relation för att ungdomarna ska våga lyssna och ta till sig vår hjälp. Det är också vår övertygelse att alla behöver få höra till ett sammanhang, få bekräftelse, känna sig respekterade och bli omtyckta för att kunna gå vidare i livet. Där är vi förebilderna som ger bekräftelse och lär ut hur sunda, goda relationer byggs.

Stöd

Vilken hjälp är det som krävs? Hos oss är det den unga människan som står i centrum, inte hur vi har planerat verksamheten. Alla våra behandlingsmodeller bygger på kognitivt beteendeterapeutiska metoder där PBS, Positive Behavior Support, genomsyrar förhållningssättet och strukturen. Sedan får individens behov avgöra på vilket sätt vården bedrivs.

Egen coach

En del ungdomar behöver mest av allt en coach som stöd i vardagen. I vårt coachingprogram erbjuder vi allt från framåtsyftande samtal till hjälp att hantera vardagliga utmaningar som att handla, gå till läkaren, planera ekonomin, söka jobb eller göra läxorna.

Enskild terapi

Ingen människa är den andra lik, vi har alla olika förutsättningar och behov. Därför krävs ibland individuella terapeutiska insatser. Genom ett utbyggt samarbete med Wemind har vi tillgång till drygt 40 psykologer och kan därför matcha individens behov eller diagnos med den terapi som krävs.

Familjeterapi

Vill man att en förändring ska hålla i sig, utgår man ifrån familjens förutsättningar. Familjeterapiprogrammet bygger på att vi under ett begränsat antal samtal, ofta mellan fem och tio, identifierar och hjälper till att utveckla de resurser som redan finns i familjens nätverk. Målet är alltid att minimera externa insatser i framtiden.

Program och metoder

rePULSE
Ett framgångsrikt program för att utveckla impulskontroll

PBS
Positive Behavior Support, en framgångsrik metod för att arbeta med svårbemötta beteenden

CEB
Cultivating Emotional Balance, ett strukturerat program för att utveckla emotionell balans

Krim
Kriminalitet som livsstil: Vägvalet, ett manualbaserat påverkansprogram för att utmana en kriminell livsstil

MI
Motivational Interviewing, en metod och ett förhållningssätt för att utveckla motivation

CRA
Community Reinforcement Program, ett strukturerat program för att arbeta med missbruk/beroende, boende, arbete, fritid och sociala kontakter

MFC
Motivated For Change, ett kognitivt manualbaserat påverkansprogram för att utveckla motivation och känslohantering och ändra tanke- och beteendemönster

UpUpUp
Ett kognitivt baserat fas-program för vård och behandling

Återfalls-prevention
Ett program för att ge ett stabilt och funktionellt liv och minimera återfallsfrekvensen

Boende

När en ung människa behöver hjälp med en boendeplacering, är det helt avgörande att hon eller han hamnar rätt. Här utnyttjar vi vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät till fullo. Boendet är grunden, som sedan kombineras ihop med det stöd som respektive individ behöver för att hitta balans i livet. Hos oss får man aldrig mer eller mindre stöd än vad som krävs, utan rätt stöd.

Konsulentstödda familjehem

Till våra konsulentstödda familjehem rekryterar vi bara familjer som kan visa upp lång erfarenhet och goda vitsord. Alla familjer erbjuds vidareutbildning och kontinuerlig handledning, även dygnet runt om det behövs. Tack vare vårt stora utbud av familjehem har vi möjlighet att ta emot barn, ungdomar och unga vuxna med varierande problematik och behov av stöd.

Stödboende

Många gånger är det inte dygnet-runt-insatser som krävs, utan ett extra stöd i något som kan bli en vanlig vardag. Här kan vi erbjuda vård i stödboenden för att ge ungdomarna en så normal boendesituation som möjligt. Beroende på behovet bor man som inneboende eller i en egen lägenhet, nästan alltid med tillgång till andra vuxna. Varje persons individuella upplägg tas fram i samarbete med stödboendet och öppenvården, och en coach kopplas alltid in utifrån för att ge det stöd den unga personen behöver. Det finns två varianter av boende.

Stödboende 1

Här kan man bo om man behöver eller anses behöva träna sig i att bo tillsammans med andra. Varje person har eget rum med tillgång till toalett, dusch, wc och kök. Boendet har en husansvarig, och personal i gemensamma utrymmen på regelbundna tider.

Stödboende 2

Här bor man i egen lägenhet med tillgång till gemensamma lokaler i närheten där det finns personal på regelbundna tider.

Jourhem

Ibland behövs hjälpen omedelbart, och då har vi familjehem som står beredda att ta emot en ung person samma dag. Här fokuserar vi på en snabb, professionell hantering av en akut situation som vi sedan följer upp, till exempel med någon av våra andra boendeformer.

Träningslägenheter

Våra träningslägenheter är framtagna främst med tanke på två grupper. Dels finns de för unga som har genomgått en behandling, till exempel på HVB, och behöver ett boende och en gedigen utslussplanering. Dels är de tänkta för unga som behöver en insats men bedöms klara av att hantera ett eget boende med viss kontroll och lite stöd. Lägenheterna ligger i Stockholmsområdet. I träningen ingår en personlig coach som kan stötta den unga personen att komma igång med arbete, fritid, socialt umgänge och ekonomi. Utöver det kan vi bistå med skräddarsydda insatser utifrån varje behov.

Skyddat boende

Om en ung människa behöver skyddas från sina närstående kan vi erbjuda plats i våra stödboenden, där vi ser till att det finns personal dygnet runt som kan stötta och vara ett ställföreträdande hopp. Målet är att skapa en så normal boendesituation som möjligt. Beroende av behovet bor man som inneboende eller i en egen lägenhet. Varje persons individuella upplägg tas fram i samarbete med stödboendet och öppenvården, och en coach kopplas alltid in utifrån för att ge det stöd den unga personen behöver. Det finns två varianter av boende.

Stödboende 1

Här kan man bo om man behöver eller anses behöva träna sig i att bo tillsammans med andra. Varje person har eget rum med tillgång till toalett, dusch, wc och kök. Här finns en husansvarig, och personal i gemensamma utrymmen på regelbundna tider.

Stödboende 2

Här bor man i egen lägenhet med tillgång till gemensamma lokaler i närheten där det finns personal på regelbundna tider.