Referenser

Familjehem

Sida vid Sidas konsulentstödda jour- och familjehemsvård erbjuder barn och ungdomar med varierande problematik, i åldrarna 0-21 år, trygga boendeförhållanden och vuxenstöd dygnet runt. Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef och familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Arbetet inom familjehemsvården utgår från ett strukturerat system i alla delar såsom utredning, bedömning och matchning vid placering, handledning och utbildning.
För mindre barn arbetar vi med målsättningen om att barnet, om möjligt och lämpligt, ska kunna återinträda till sin ordinarie familj. För de äldre barnen är vår målsättning att rusta dem för ett självständigt liv utan särskilda insatser från samhället.
Sida vid Sida har jourhem och familjehem som har specialistkompetens avseende barn och ungdomar med psykosocial problematik, missbruksproblematik och kriminellt beteende och jourhem och familjehem som kan ta emot ensamkommande barn och ungdomar med eller utan psykosocial problematik. De jour- och familjehem som är knutna till verksamheten är godkända av nämnd. Verksamhetens jour- och familjehem är belägna i Stockholms, Södermanlands, Upplands, Hallands och Jämtlands län.

Verksamhetens jour- och familjehem har olika etniska bakgrunder, de besitter mångkulturell kompetens och språkkunskaper vilket möjliggör passande/lämpliga matchningar med barnets eller ungdomens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt.