Overum

HVB

Sida vid Sidas HVB vänder sig till ungdomar med varierande problematik. Vi erbjuder trygga boendeförhållanden, vuxenstöd dygnet runt och behandling som en omfattande del i vardagen. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 16 till 21 år som har ett omfattande vårdbehov. Behandlingsinslag som ingår i vården är individuella coachsamtal, rePULSE, PBS, påverkansprogram så som Ett Nytt Vägval och liknande, missbruks- och beroendesamtal och individuell coachning med föräldrar. Vårdens övergripande målsättning är att hjälpa den unge till en fungerande vardag utan särskilt stöd av samhället.

Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef, behandlingspersonal och en legitimerad psykolog och ämneslärare. Placerade ungdomar har en egen särskilt utsedd behandlingscoach som har det övergripande ansvaret för den unges behandlingsplanering, individuella coachsamtal och regelbundna avstämningar med klienten. För varje inskriven ungdom skapas ett individuellt schema innefattande manualbaserade behandlingsinsatser, skola, alternativ sysselsättning, fritidsaktiviteter, möten och läkarbesök. Placerade ungdomar uppmuntras till att vara delaktiga i att påverka sin boendesituation och utformandet av de behandlingsinsatser som de erhåller vid boendet.

Ungdomar som erhåller HVB som insats och som har skolplikt blir inskrivna vid en kommunalt bedriven skola alternativt vid en friskola. För de ungdomar som inte har skolplikt och som önskar annan sysselsättning har verksamheten ett upprättat samarbete med företag som tillhandahåller praktikplatser inom Stockholms län.