Referenser

Integrationsboende

Målgruppen är ensamkommande ungdomar i åldrarna 15-21 år som med praktiskt stöd i vardagen, klarar av ett självständigt boende. Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef och boendecoacher som har som minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning behandlingspedagogik och gedigen erfarenhet av arbete med ensamkommande ungdomar. Personalen vid verksamheten har olika etnisk bakgrund, besitter mångkulturell kompetens, språkkunskaper och verksamheten tillämpar en strukturerade matchningsmodell i samband med placering vilket ger goda förustättningar för passande/ lämpliga matchningar utifrån ungdomens specifika stöd och hjälpbehov.

Det övergripande målet med integrationsboende som insats är att skapa självständiga individer som är välintegrerade i samhället via utbildning och arbete eller praktikplatser.

Ensamkommande ungdomar som placeras vid verksamheten erbjuds möjlighet att genomgå Sida vid Sidas integrationskurs bestående av fyra kurstillfällen som tillhandahålls på svenska, engelska, arabiska, persiska, dari. Integrationskursen syftar till att ge de nyanlända ungdomarna grundläggande och fördjupade kunskaper om hur det svenska samhället är organiserat och en förståelse för gällande normer och värderingar.

För att skapa struktur för den enskilde upprättas individuella veckoscheman som innefattar skola, alternativ sysselsättning, fritidsaktiviteter, möten, läkarbesök och praktiska hushållssysslor. I arbetet med att hjälpa ungdomarna att bli självständiga använder boendecoacherna Socialstyrelsens BBiC material På väg. Placerade ungdomar uppmuntras till att vara delaktiga i att påverka sin boendesituation och utformandet av de stödinsatser som de erhåller vid boendet. Vi har fått mycket fin återkoppling på de resultat som ungdomarna har uppnått. Beskrivning av detta.