HUR VI ARBETAR

Bästa tänkbara vård

Sida vid sida försöker matcha den mest ultimata insatsen för varje individ. Därför så har vi satsat på att ha en bredd av olika former av boendelösningar. Till det så tillsätter vi det stöd och den behandling som ger de bästa förutsättningarna för att varje individ ska kunna växa som människa.

Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt, dvs att teorier och metoder används och appliceras efter vad som är mest verkningsfullt i den specifika situationen. Ambitionen för oss är just att alltid ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del kunskap, erfarenhet och engagemang.

Hitta balansen

Målet med behandlingen är att den unge ska hitta en mental, känslomässig och fysisk balans samt utveckla förmågor färdigheter att hantera livet och dess utmaningar.

Grunden för vår behandling vilar på social inlärningspsykologi och kognitivt beteendeterapeutiska modeller och metoder. Samtidigt som vi jobbar med klassiska KBT-redskap som positiv förstärkning, ART, re-PULSE så använder vi oss även av ACT (Acceptence Commitment Therapy). Genom att integrera PBS (Positive Behavior Support) så har vi utvecklat en struktur för utredning och genomförande som eliminerar aversiva inslag i vården (vad vi normalt sett kallar lågaffektivt bemötande). Andra redskap som vi använder oss av är Psykoedukation, Mindfulness, DBT, CRA, Vägvalet mm.

Den allra viktigaste delen i behandlingen är nog ändå att den unge ges möjlighet att genomföra ett eget målbildsarbete. Genom att strukturerat ta fram den unges drömmar och mål och sedan integrera dessa i vård och genomförandeplanen så ökas den unges motivation till delaktighet och att genomföra vården. Att vi fokuserar på att den unge ges möjlighet att vara delaktig och att den unge ges möjlighet att jobba med saker som just hen brinner för gör att våra ungdomar oftast känner sig hörda och lyssnade på för första gången.

Vi följer kontinuerligt den internationella forskningen för att kunna erbjuda de allra senaste och mest effektiva metoderna för att utveckla ett funktionellt balanserat liv.

Viktiga relationer

Den goda behandlingsalliansen är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete. Behandlare och klient måste ha en trygg och tillitsfull relation för att ungdomarna ska våga lyssna och ta till sig vår hjälp. Det är också vår övertygelse att alla behöver få höra till ett sammanhang, känna tillhörighet och få bekräftelse och känna sig respekterade, bli omtyckta för att kunna gå vidare i livet. Vi sätter en stolthet i att vara positiva förebilder som lär ut hur sunda, goda relationer byggs. Positiva förebilder som också står kvar när det blåser. Många av våra ungdomar har blivit besvikna på vuxna genom sin uppväxt. Vuxna som har lovar att de går att lita på och att de kommer att stå kvar och sedan så har de av olika orsaker förvunnit ur den unges liv. Vi vill ändra på det genom att vi har ett motto,

Vi står kvar

Det är oftast när den unge känner tillit och trygghet till någon vuxen som den vågar genomföra den livsförändring som den står inför.

Stöd oss

Abraham H. Maslows utvecklade modell för de universella mänskliga behoven. Dessa utgör också ramen för vårt förhållningssätt. Vi ser det som en självklarhet att respektera alla människors behov i dess olika nivåer.

  • Rätten till och behovet av mat, luft, sömn, vatten, rörelse, solljus, att avyttra slaggprodukter och att leva i en tempererad miljö

  • Rätten till och behovet av att bli bemött med respekt, ömhet och värme, närhet, trygghet/tillit, tillhörighet och bekräftelse

  • Rätten till och behovet av att ha en förklaringsmodell i form av ”blue-print”, övertygelse eller tro.

  • Rätten till att leva i en miljö som föder en god självkänsla och självförtroende

  • Rätten till och behovet av att söka sig sitt eget självförverkligande

Vi tror att vi behöver alla dessa delar och på vikten av att vi behöver respektera varandras olikheter utan att värdera eller fördöma. Det är just genom ett nyfiket, icke-värderande, icke-dömande förhållningssätt som förutsättningarna för goda möten och hållbara relationer skapas.