KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Kvalitetsledningssystem

För oss är det av största vikt att vi kan garantera en mycket god kvalitet på de insatser vi tillhandahåller. Vår målsättning är att alla våra kunder (barn, ungdomar, anhöriga och uppdragsgivare) ska vara mer än nöjda efter avslutade insatser och därför arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete inom organisationen. Det kvalitetsledningssystem som vi arbetar utifrån följer Svenska Vårds struktur och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om systematiskt kvalitetsarbete. Företagets kvalitetsledningssystem är anpassat efter ISO 9001:2015.

Sida vid Sidas ledningssystem har tre huvudsakliga syften:

  • Att säkerställa att vi följer lagar, regler, riktlinjer och förordningar
  • Att säkerställa att vi arbetar med de metoder och efter de processer som organisationen har fastställt
  • Att säkerställa att vi aktivt följer upp vårt arbete i syfte att bli än bättre på det vi gör genom att löpande granska oss själva och även låta andra granska det arbete vi utför kan vi säkerställa en god kvalitet på de insatser som vi erbjuder.

För att uppnå detta genomförs utvärderingsarbetet alltid tillsammans med våra medarbetare och kunder i form av kontinuerliga uppföljningar av pågående insatser och vid avslut. Utöver detta genomför vi regelbundet interna kvalitetsrevisioner vid varje verksamhet.

Den kunskap vi erhåller genom uppföljningar, utvärderingar, kvalitetsrevisioner tillsammans med aktuell forskning möjliggör att vi på ett metodiskt sätt kan tillskapa, revidera och utveckla rutiner, processer och metoder. För att säkerställa att dessa är kända och tillämpas inom organisationen, genomgår våra medarbetare regelbundet utbildningar i kvalitetsledningssystemets olika delar.