FAMILJEHEM

Sida vid Sidas konsulentstödda familjehemsvård

Sida vid Sidas konsulentstödda familjehemsvård erbjuder barn och ungdomar med varierande problematik, trygga boendeförhållanden och vuxenstöd dygnet runt. Sida vid Sidas konsulentstödda familjehemsvård har tillstånd att bedriva verksamheten, och målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år.

Familjehemsvården har som uppgift att tillhandahålla familjehem till socialnämnden samt att lämna stöd och handledning till familjehemsföräldrarna. Verksamhetens familjehem är godkända av nämnd och finns geografiskt spridda runt om i Sverige.

Arbetet inom familjehemsvården utgår från ett strukturerat system i alla delar såsom rekrytering, utredning, bedömning och matchning vid placering, handledning och utbildning. Sida vid Sidas familjehem har specialistkompetens avseende barn och ungdomar med psykosocial problematik, missbruks- och beroende eller kriminalitetsproblematik, och ensamkommande barn och ungdomar med psykosocial problematik.

Verksamhetens familjehem har olika etniska bakgrunder, de besitter mångkulturell kompetens och språkkunskaper vilket möjliggör kvalitativa matchningar utifrån barnets eller ungdomens specifika behov som utgångspunkt. Barn och ungdomar som är placerade i familjehem har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom företagets öppenvårdsenheter.

Verksamhetens övergripande målsättning är att barn skall kunna återinträda till sin biologiska familj. Den övergripande målsättningen för ungdomar är att de skall rustas för ett självständigt liv oberoende samhälleliga insatser.